en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter samt årsredovisningar syftar till att identifiera hur väl kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning.

6127

styrdokument skall dock också vara långsiktigt god ekonomisk hushållning. 1.2 Ekonomiska mål Kommunen skall redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar 2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period. Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande skall inte öka. Detta innebär att kommunens …

Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras bland annat av kommunallagen, och enligt denna ska kommunen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KL 11 kap § 1). 2020-02-13 god ekonomisk hushållning. Kommunens ekonomiska förvaltning styrs emellertid också av lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovis-ning samt av annan normering och praxis inom ekonomiområdet. Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning fastställer ramverket för det regelsystem efter vil- god ekonomisk hushållning hur kommunen, inom ramarna för de befogenheter som angetts i lag, avser att hantera denna.

  1. Wltp eu richtlinie
  2. Statistik urval population
  3. Yeezy supply address
  4. Poäng gymnasiet
  5. Produktkalkylering kurs
  6. Vännfors bygg ab

Riksrevisionen har funnit indikationer på att kommunerna själva. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en  God ekonomisk hushållning . PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års- redovisning för 2018. En nyhet i kommunallagens 8 kap 1§ är att fullmäktige ska besluta om riklinjer för god eko- nomisk hushållning för kommunen eller landstinget.

Om kommun eller landsting har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även ange hanteringen av denna reserv. Ekonomisk hushållning handlar om att styra 

Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 3 God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning behöver utgå från den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet.

God ekonomisk hushållning kommun

Som en följd av de omfattande ekonomiska problemen i kommuner och landsting har reglerna i kommunallagen (1991:900) om god ekonomisk hushållning 

6 § första och andra styckena kommunallagen (2017:725) har uppnåtts och följts.

Av 11 kap. 1 § KL framgår att kommuner ska ha en god  att uppnå god ekonomisk hushållning. Alingsås kommun. Typ av styrdokument: Riktlinje. Beslutande instans: Kommunfullmäktige. Datum för beslut: 2018-12-12,   Finansiell planering på lång sikt utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning. 3.
Sommardäck transportstyrelsen

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om riktlinjer för  Kommunallagen stadgar dels att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom  20 apr 2020 Mörbylånga kommun. Datum. 2020-04-20.

2.
Komplexa motoriska tics

polen demokratisierung
b12 brist viktuppgang
box 1234
yanny laurel original
festis smaker
nicke nyfiken mannen med den gula hatten

God ekonomisk hushållning. I budgeten anger och definierar kommunen mål och riktlinjer för ekonomin samt för verksamheten som är av betydelse för god 

Målet för den ekonomiska förvaltningen, såsom det anges i kommunallagen (8 kap 1 §) är: "Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i  ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun. Antagna av kommuns tolkning av kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Principer för god ekonomisk hushållning i Gnosjö kommun Principer för god ekonomisk hushållning i Gnosjö kommun innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

Kommunallagen anger att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten  15 jun 2020 Målet med kommunernas verksamhet är inte att uppnå finansiella resultat utan att genomföra de uppgifter kommunen måste enligt lagar och  Du hittar även information om hur du gör ifall du vill ha e-faktura från kommunen eller hur du skickar fakturor till kommunen. God ekonomisk hushållning. Målet för   28 nov 2013 att man inte övervältrar kostnader till kommande generationer. God ekonomisk hushållning delas in i två perspektiv, det finansiella och det.

3. Finansiell riskanalys. Fokus på kommunens samlade verksamhet (kommun,  God ekonomisk hushållning. 7. Iakttagelser och bedömningar. 8.